Vzdělávání v mateřské škole

Charakteristika vzdělávacího programu:
 
Úvodem:
Mottem mateřské školy je první kniha Roberta Fulghuma /1988/ – Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce: neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech /All I Really Need To Knot I Learned In Kindergarten: Uncommon Thoughts On Common Things/. Samotný název knihy je nám blízký z důvodu společné snahy s rodiči dát dětem pevný základ pro jejich další vývoj, ale i pro její obsah, který vychází z životní reality všedního dne.
Od března 2008 má mateřská škola „nový“ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Chci žít v harmonii s přírodou vycházející z RVP PV.
 
Dlouhodobé cíle:
Mateřská škola se zaměří především na:
- upevnění vztahu mezi pedagogem a rodičem, a to ve smyslu spolupráce na rozvoji dítěte dle jeho osobních možností směřující ke splnění základních požadavků umožňující přechod k dalšímu stupni vzdělávání
- zlepšení podmínek vzdělávání ve všech oblastech.
S tím souvisí rozvoj vzájemného respektu a důvěry všech zúčastněných stran (děti-rodiče-učitelky-provozní zaměstnanci-zřizovatel).
Abychom se k výše uvedeným cílům přiblížili, budeme se soustředit:
1. respektování potřeb dítěte v návaznosti na jeho jedinečnost,
2. vytváření dostatečného podnětného prostředí dětem pro jejich aktivní rozvoj a učení,
3. upevňování pocitu bezpečí a pohody,
4. vedení dětí k celkovému zdravému životnímu stylu (z hlediska tělesného, duševního, duchovního, sociálního i mravního zdraví),
5. zaměření na oblast environmentálního vzdělávání,
6. podchycení problematiky prevence sociálně patologických jevů.