Spolupráce se subjekty

Spolu se zákonnými zástupci dětí je škola ve stálém kontaktu také se zřizovatelem školy městem Újezd u Brna – porady s představiteli obce, plánování oprav, finanční kontroly, inventarizace, plánování a spoluúčast na kulturních akcích.
Ostatní spolupráce :
Základní škola- společné akce pro děti a rodiče,
- schůzky s pedagogy a rodiči předškolních dětí,
- metodické schůzky pedagogů,
- průběžné schůze vedení obou škol ZŠ a MŠ,
Městská Policie- akce pro děti,
- prevence sociálně patologických jevů u dětí,
Hasiči- akce pro děti,
komise města- spoluvytváření kulturního programu pořádaných akcí,
ZZS MK- besedy s rodiči a dětmi na téma 1. pomoc, akce pro děti,
knihovna- akce pro děti,
logopedie- ambulance pro děti s vadami řeči /každý čtvrtek, logoped Mgr. Silvie Malá (kontakt k domluvení schůzky - 736 258 050),
Pedagogicko-psychologická poradna– posuzování školní zralosti, zajištění individuální konzultace pro rodiče.
 
Mateřská škola Újezd u Brna se zapojila do soutěže vyhlášené firmou A.S.A.
 „Soutěž s panem Popelou“ ve sběru papíru.