Organizační chod školy

 • Provoz mateřské školy je celodenní od 6.15 hodin do 16.30 hodin (škola se v 8.00 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká), zákonní zástupci dětí /dále jen ZZ/ jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.30 hod. uzamčena.
 • Při příchodu do mateřské školy po 8.00 hod. rodičům po zazvonění otevře zřízenec školy.
 • Děti, které jsou v MŠ na docházku polodenní, si rodiče vyzvedají v době od 12.15hod. do 12.30hod., s docházkou celodenní od 14.30hod.
 • Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.15 hodin. Děti se schází od 6.15 hodin v 2. třídě – PAMPELIŠKY /přízemí vpravo/. Od 7.30hodin si děti přebírají paní učitelky a odvádí si je do svých tříd. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
 • Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 • Děti mají možnost se po dohodě s učitelkou vzájemně setkávat ve svých třídách, společně spolupracovat při činnostech, účastnit se akcí jiné než kmenové třídy.
 • Děti docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně si nesmí ZZ vyzvednout později z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, evidujeme přesně příchod i odchod těchto dětí.
 • Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je ZZ vždy povinen oznámit učitelce na třídě.
 • MŠ doporučuje rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku..) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.
 • Doba odpočinku – děti se do spánku nenutí, respektují se jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.
 • Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku ZZ, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu ZZ - tiskopis "Pověření" k vyzvednutí v ředitelně školy.
 • Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla 4 týdny z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Na základě průzkumu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu školy a to nejméně 2 měsíce předem. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
 • Nepřítomnost dítěte musí ZZ, pokud je známa - předem, pokud není známa - neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky nebo do sešitu umístěného v chodbě v přízemí). ZZ musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
 
 
Výše úplaty činí:
děti s 5 denní, polodenní a celodenní docházkou – 350,-Kč
děti s 4 h docházkou - 230,-Kč.